1 2 3b 4 5 6 7b 7

Bebop Dorian, Raga Mian Ki Malhar, Bahar (India)